Прописка в Киеве

Прописка в Києві: документи, нюанси реєстрації та штрафи

Кожна друга людина стикається з проблемою отримання прописки в Україні.

Це процес, який вимагає дотримання встановлених законодавством правил.

У 2018 року правила прописки в Україні трохи змінилися.

Прописка в Киеве
Прописка в Киеве

Які ж документи знадобляться тепер для здійснення подібних операцій-Прописка в Киеве?

 • Документи для прописки дорослої людини
 • Що необхідно для реєстрації дитини в Україні?
 • Документи для прописки новонародженого
 • Тимчасова прописка в Україні: що необхідно зробити для її отримання?
 • Як в Україні вклеїти фото в паспорт не за місцем прописки?
 • Який штраф за відсутність прописки передбачений в Україні?

Документи для дорослої людини коли-Прописка в Киеве:

Доросла людина може отримати Прописка в Киеве, звернувшись до органів місцевого самоврядування, в ЦНАП або до виконавчих органів сільської місцевості. Подібні організації видають перелік паперів, які необхідні для здійснення таких операцій.

Але які документи потрібні коли Прописка в Киеве дорослої людини?

 

 • заяву, що підтверджує реєстрацію місця проживання;
 • папір, в яку вносять основні відомості, пов’язані з вашим місцем проживання;
 • квитанція, що підтверджує те, що ви сплатили суму адміністративного збору.
 • договір найму, ордер, договір оренди та інші документи, які підтверджують, що ви маєте право на проживання в житлі;
 • право на вселення в житлове приміщення, підкріплене рішенням судових органів;
 • визнання за вами права власності на житлове приміщення або право користування ним;
 • адреса військової частини, якщо ви проходите службу на території України;
 • прописка в Україні буде отримана, якщо у вас є право на перебування в спеціалізованому соціальному закладі або закладі соціального обслуговування;
 • громадяни, які підлягають постановці на військовий облік або ж уже перебувають на військовому обліку, повинні надати військовий квиток або посвідчення про приписку;
 • заяву про те, що ви бажаєте знятися з реєстрації попереднього місця проживання.

Це документи для прописки дорослої людини, які потрібно буде зібрати. Актуальний перелік вам завжди можуть підказати в відповідних органах.

Що необхідно для реєстрації дитини коли Прописка в Киеве?

 1. Щоб прописка дитини на території України не викликала проблем, необхідно пам’ятати про існування важливих моментів.
 2. На місце проживання і прописки дитини безпосередньо впливає його вік. Якщо дитині не виповнилося 18 років, він вважається неповнолітнім. У нього є можливість самостійно вирішити, де він хоче жити.
 3. Прописка дитини в Україні віком до 10-ти років залежить від місця проживання батьків або опікуна. Також на цей процес впливає місцезнаходження медичного або навчального закладу, в якому живе дитина.

Які документи потрібні для реєстрації дитини якщо Прописка в Киеве? Ось їх стандартний перелік:

 • заяву, написану за встановленою формою. Бланк вам видадуть в тих органах, в які ви звернетеся;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • документ, що підтверджує те, що ви сплатили адміністративні збори;
 • паспорта обох батьків або, в крайньому випадку, одного з них. Знадобиться і письмова угода другого з батьків.

Ці документи для реєстрації дитини потрібно зібрати в обов’язковому порядку. Якщо йому ще не виповнилося 14 років, необхідна згода від обох батьків.

У момент підтвердження факту прописки потрібно запросити посадова особа. Особливо це стосується тих ситуацій, коли батьки дитини прописані не за однією адресою.

Якщо прописка дитини в Україні здійснюється без присутності одного з батьків, то його згода необхідно завірити у нотаріуса.

Прописка в Киеве з дитиной без згоди другого з батьків теж можливо.

Але в такому випадку доведеться звертатися в органи опіки або до суду. У рішенні судових органів має бути присутня фраза «визначити місце проживання дитини з матір’ю або батьком». Щоб отримати такий документ, потрібно подати позов до суду з проханням про визначення місця прописки дитини

Отже, можна підвести підсумки що Прописка в Киеве:
 • дитина, якій ще не виповнилося 10-ти років, повинен бути прописаний з одним з батьків.
 • Для дітей, які проживають на території навчального або лікувального закладу, діють інші правила.
 • Він прописується за місцем свого знаходження;
  зареєструвати місце проживання дитини, якій ще не виповнилося 14-ти років, можна тільки за згодою обох батьків.
 • Але бувають ситуації, що батьки прописані не за однією адресою, а по різним.
 • Саме тому другий з батьків обов’язково повинен бути присутнім під час подачі документів до відповідних органів.
 • Якщо такої можливості у нього немає, йому потрібно дати свою письмову згоду, яке завірено в нотаріальній конторі;
 • можна прописати дитину і без згоди другого з батьків.

Прописка в Киеве

 

 

 

цнап оболоньскогорайона
цнап оболоньскогорайона

Прописка в Украине: документы, нюансы регистрации и штрафы

Каждый второй человек сталкивается с проблемой получения прописки в Украине. Это процесс, который требует соблюдения установленных законодательством правил.

В 2018 году правила прописки в Украине немного изменились.

Какие же документы понадобятся теперь для совершения подобных операций?

 1. Документы для прописки взрослого человека
 2. Что необходимо для прописки ребенка в Украине?
 3. Документы для прописки новорожденного
 4. Временная прописка в Украине: что необходимо сделать для ее получения?
 5. Как в Украине вклеить фото в паспорт не по месту прописки?
 6. Какой штраф за отсутствие прописки предусмотрен в Украине?
 7. Итоги

Документы для прописки взрослого человека

Взрослый человек может получить прописку в Украине, обратившись в органы местного самоуправления, в ЦНАП или в исполнительные органы сельской местности. Подобные организации выдают перечень документов, которые необходимы для совершения таких операций.

Но какие документы нужны для прописки взрослого человека?

Их стандартный перечень следующий:

 • заявление, подтверждающее регистрацию места жительства;
 • документ, в которую вносят основные сведения, связанные с вашим местом жительства;
 • квитанция, подтверждающая то, что вы уплатили сумму административного сбора.

Следующие документы:

 • договор найма или договор аренды и прочие документы, которые подтверждают, что вы имеете право на проживание в жилье;
 • право на вселение в жилое помещение, подкрепленное решением судебных органов;
 • признание за вами права собственности на жилое помещение или право его использования;
 • адрес воинской части, если вы проходите службу на территории Украины;
 • прописка в Украине будет получена, если у вас есть право на пребывание в специализированном социальном учреждении или заведении социального обслуживания;
 • граждане, которые подлежат постановке на воинский учет или же уже находятся на воинском учете, должны предоставить военный билет или удостоверение о приписке;
 • заявление о том, что вы желаете сняться с регистрации предыдущего места жительства.

ВАЖНО! Если вдруг вышеописанные документы отсутствуют, место жительства регистрируется с согласия собственника жилья.

Это документы для прописки взрослого человека, которые нужно будет собрать. Актуальный перечень вам всегда могут подсказать в соответствующих органах.

 

Что необходимо для прописки ребенка в Украине?

Чтобы прописка ребенка на территории Украины не вызвала проблем, необходимо помнить о существовании важных моментов. На место проживания и прописки ребенка напрямую влияет его возраст. Если ребенку не исполнилось 18 лет, он считается несовершеннолетним. У него есть возможность самостоятельно решить, где он хочет жить.

Прописка ребенка в Украине возрастом до 10-ти лет зависит от места проживания родителей или опекуна. Также на этот процесс влияет местонахождение медицинского или учебного заведения, в котором живет ребенок.

Какие документы нужны для прописки ребенка на территории Украины? Вот их стандартный перечень:

 • заявление, написанное по установленной форме. Бланк вам выдадут в тех органах, в которые вы обратитесь;
 • свидетельство о рождении ребенка;
 • документ, подтверждающий то, что вы уплатили административные сборы;
 • паспорта обоих родителей или, в крайнем случае, одного из них. Понадобится и письменное соглашение второго родителя.

Эти документы для прописки ребенка нужно собрать в обязательном порядке. Если ему еще не исполнилось 14 лет, необходимо согласие от обоих родителей. В момент подтверждения факта прописки нужно пригласить должностное лицо. В особенности это касается тех ситуаций, когда родители ребенка прописаны не по одному адресу. Если прописка ребенка в Украине осуществляется без присутствия одного из родителей, то его согласие необходимо заверить у нотариуса.

Прописать ребенка без согласия второго родителя тоже возможно. Но в таком случае придется обращаться в органы опеки или в суд. В решении судовых органов должна присутствовать фраза «определить место проживания ребенка с матерью или отцом». Чтобы получить такой документ, нужно подать иск в суд с просьбой об определении места прописки ребенка

Итак, можно подвести итоги из всего, что сказано выше:

 • ребенок, которому еще не исполнилось 10-ти лет, должен быть прописан с одним из родителей. Для детей, проживающих на территории учебного или лечебного заведения, действуют другие правила. Он прописывается по месту своего нахождения;
 • зарегистрировать место проживания ребенка, которому еще не исполнилось 14-ти лет, можно только с согласия обоих родителей. Но бывают ситуации, что родители прописаны не по одному адресу, а по разным. Именно поэтому второй родитель обязательно должен присутствовать во время подачи документов в соответствующие органы. Если такой возможности у него нет, ему нужно дать свое письменное согласие, которое заверено в нотариальной конторе;
 • можно прописать ребенка и без согласия второго родителя. Однако в такой ситуации придется обращаться в суд с соответствующим иском. Также можно обратиться в органы опеки и попечительства, собрав все необходимые документы;
 • некоторые органы власти требуют принести справку из ЖЭКа, в которой указано, что ребенок не прописан по месту проживания второго родителя. Эти действия нельзя назвать правомерными. В законодательстве подобных требований нет, поэтому вы можете отказаться от предоставления подобного документа.

Чтобы прописать ребенка в Украине, следуйте вышеописанным правилам. Только в таком случае процесс пройдет без лишних проблем. Заранее посетите соответствующие органы, чтобы взять список необходимых для получения регистрации документов. Это позволит вам сэкономить немало времени, ведь вы сразу же приступите к делу.

-
NFL Jerseys 2019